Szybki kontakt z nami

PPU "POM" w Miliczu Sp. z o.o.

S³awoszowice,
ul. 3-go Maja 12
56-300 Milicz
Tel. 71 38 40 142
Tel./fax 71 38 41 725

e-mail: 808-213-3746
e-mail: biuro.tech@pom-milicz.com
2192291210
O FIRMIE

717-819-2269

Za³o¿one w 1951 roku jako przedsiêbiorstwo pañstwowe w Miliczu-S³awoszowicach uleg³o przekszta³ceniu w 1991 roku w spó³kê prawa handlowego, która jest w³asno¶ci± krajowych osób fizycznych.
Obecnie zatrudnionych jest 100 pracowników.
Posiadamy ¦wiadectwo Kwaliwikacyjne Instytutu Spawalnictwa Nr 334/628/VI/2012
(317) 828-4146

Profil dzia³alno¶ci.
Specjalizujemy siê w produkcji:

- konstrukcji stalowych,
- przeno¶ników do transportu materia³ów sypkich i p³yt wiórowych,
- podzespo³ów i czê¶ci maszyn,
- silosów i zbiorników na materia³y sypkie,
- ruroci±gów
- instalacji wentylacyjnych i transportu pneumatycznego.

Produkcjê realizujemy w oparciu o dokumentacjê zlecon± b±d¼ wykonan± w naszym dziale przygotowania produkcji.
Pracownicy posiadaj± aktualne badania lekarskie do prac wysoko¶ciowych. Firma legitymuje siê certyfikatem jako¶ci w zakresie wykonywania i monta¿u konstrukcji stalowych wg normy EN ISO 9001:2000, wydanym przez TÜV CERT Rheinland Intercert Kft.
Produkty: Wykonawstwo i monta¿ konstrukcji stalowych | 5155203652 | Silosy i zbiorniki | Ruroci±gi instalacji odpylaj±cych, wentylacyjnych i transportu pneumatycznego | Sprzêt rybacki | Czê¶ci i podzespo³y maszyn

Us³ugi: Monta¿ maszyn i urz±dzeñ | 4084942824 | Remonty linii technologicznych | Obróbka blach | Us³ugi spawalnicze | hyperfederalist | Badania techniczne pojazdów samochodowych | Monta¿ instalacji gazowych w samochodach